เกษตรฯ แจง ผลเบิกจ่ายงบประมาณ 59 พร้อมเร่งติดตามให้เป็นไปตามเป้ารัฐบาล

ข่าวที่ 112/2559 วันที่ 1 กันยายน 2559 เกษตรฯ แจง ผลเบิกจ่ายงบประมาณ 59 พร้อมเร่งติดตามให้เป็นไปตามเป้ารัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจงผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 59 ระบุ ขณะนี้เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 82.30 จากงบประมาณรวมกว่า 88,000 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้ารัฐบาลร้อยละ 4.95 พร้อมเร่งรัดให้ทุกหน่วยงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานนโยบายที่สำคัญของ กษ. เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าที่รัฐบาลกำหนด นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2559 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ในมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2559) พบว่า ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด กษ. ได้รับจัดสรรงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น 88,539.90 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ 82.30 ของงบประมาณที่ได้รับ ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาลร้อยละ 4.95 (รัฐบาลกำหนดร้อยละ 87.25) โดยเบิกจ่ายรายจ่ายประจำได้ร้อยละ 86.79 ของรายจ่ายประจำ (44,076.80 ล้านบาท) และเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนได้ร้อยละ 77.85 ของรายจ่ายลงทุน (44,463.10 ล้านบาท) สูงกว่าเป้าหมายรัฐบาลร้อยละ 0.74 (รัฐบาลกำหนดร้อยละ 77.11) หากเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานในสังกัด กษ. พบว่า ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของ ส่วนราชการทั้ง 15 หน่วยงาน มี 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ องค์การมหาชน 1 หน่วยงาน คือ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และรัฐวิสาหกิจ 2 หน่วยงาน คือ การยางแห่งประเทศไทย องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ที่เบิกจ่ายได้สูงกว่าเป้าที่รัฐบาลกำหนด ส่วนผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน มีส่วนราชการ 9 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร องค์การมหาชน 1 หน่วยงาน คือ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัฐวิสาหกิจ 1 หน่วยงาน คือ การยางแห่งประเทศไทย ที่เบิกจ่ายได้สูงกว่าเป้าที่รัฐบาลกำหนด หมวดงบประมาณ ได้รับ เบิกจ่ายจริง เป้ารัฐบาล สูง/ต่ำกว่าเป้า (ล้านบาท) ล้านบาท % % % งบประมาณรวม 88,539.90 72,871.02 82.30 87.25 4.95 - รายจ่ายประจำ 44,076.80 38,255.01 86.79 - - รายจ่ายลงทุน 44,463.10 34,616.01 77.85 77.11 0.74 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายภาพรวมทั้งประเทศของหน่วยงานระดับกระทรวงทั้ง 24 กระทรวง เบิกจ่ายได้ร้อยละ 85.92 เรียงลำดับจากมากไปน้อย กษ. มีผลเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่ 14 ทั้งนี้ กษ. มีคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณและในการประชุมผู้บริหารระดับสูงทุกสัปดาห์ได้ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัด และให้ถือเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงด้วย ซึ่งคาดว่า ณ สิ้นไตรมาส 4 จะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าที่รัฐบาลกำหนด ********************** ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ข้อมูล : กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร