แจงข้อมูลนาปรัง-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์-มัน ในเขตภาคกลางตอนบน แล้งกระทบ ผลผลิตต่อไร่ลดลง

ข่าวที่ 133/2559 วันที่ 29 กันยายน 2559 แจงข้อมูลนาปรัง-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์-มัน ในเขตภาคกลางตอนบน แล้งกระทบ ผลผลิตต่อไร่ลดลง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 เผย คณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืชภาคกลาง มีมติเห็นชอบข้อมูลการผลิตข้าวนาปรัง ปี 2559 ภาคกลางตอนบน ระบุ เนื้อที่เพาะปลูก 0.92 ล้านไร่ ปริมาณการผลิต 0.58 ล้านตัน ในขณะที่ มันสำปะหลังโรงงาน มีปริมาณการผลิต 1.29 ล้านตัน ส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีปริมาณการผลิต 0.23 ล้านตัน แจง ผลผลิตต่อไร่ลดลง จากปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช ภาคกลาง ครั้งที่ 2 ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จังหวัดชัยนาท (สศท.7) โดยมีนางอัญชนา ตราโช ผู้อำนวยการ สศท.7 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 เพื่อพิจารณาข้อมูลการผลิตข้าวนาปรัง ปี 2559 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีเพาะปลูก 2558/59 และมันสำปะหลังโรงงาน ปี 2559 ในการนี้ คณะทำงานฯ ได้มีมติเห็นชอบข้อมูลการผลิตข้าวนาปรัง ปี 2559 ของ 9 จังหวัดภาคกลางตอนบน ได้แก่ ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพฯ และ สระบุรี ซึ่งมีเนื้อที่เพาะปลูกรวม 0.92 ล้านไร่ (ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 40) ปริมาณการผลิต 0.58 ล้านตัน (ลดลงร้อยละ 45) และผลผลิตต่อไร่ 634 กก. (ลดลงร้อยละ 7) เนื้อที่เพาะปลูกลดลงเนื่องจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการทำนา และปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต รวมถึงมีปัญหาหนูรบกวนในช่วงที่ข้าวกำลังออกผลผลิต จึงทำให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง สำหรับมันสำปะหลังโรงงาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ของ 3 จังหวัดภาคกลางตอนบน ได้แก่ จังหวัดชัยนาท ลพบุรี และสระบุรี พบว่า มันสำปะหลังโรงงาน มีปริมาณการผลิตรวม 1.29 ล้านตัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 11) ผลผลิตต่อไร่ 3,306 กก. (ลดลงร้อยละ 3) ส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีเพาะปลูก 2558/59 ปริมาณการผลิต 0.23 ล้านตัน (ลดลง ร้อยละ 3) และผลผลิตต่อไร่ 644 กก. (ลดลงร้อยละ 2) ซึ่งทั้งมันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผลผลิตต่อไร่ลดลงจากปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จะได้นำข้อมูลเสนอให้คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรด้านพืชพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร เพื่อเผยแพร่ในระดับจังหวัด ภาค และประเทศ ต่อไป ********************** ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จังหวัดชัยนาท