สศก.เปิดเวทีครั้งที่ 2 รุกแผนยุทธศาสตร์เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ย้ำความมั่นใจก่อนประกาศใช้จริง

ข่าวที่ 148/2559 วันที่ 28 ตุลาคม 2559 สศก.เปิดเวทีครั้งที่ 2 รุกแผนยุทธศาสตร์เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ย้ำความมั่นใจก่อนประกาศใช้จริง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจับมือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเวทีครั้งที่ 2 ระดมความเห็นทุกภาคส่วน รุกจัดทำยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ พ.ศ. 2560-2564 ฉบับที่ 2 เร่งเดินหน้าแผนยุทธศาสตร์ให้เป็นรูปธรรม มั่นใจ ช่วยให้ภาคเกษตรรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน นางจันทร์ธิดา มีเดช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดสัมมนาการจัดทำยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ พ.ศ. 2560-2564 ครั้งที่ 2 โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ร่วมกับศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ และสังเคราะห์ในการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ หลังที่ได้ร่วมกันพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่ผ่านมา ปัจจุบันความแปรปรวนด้านดินฟ้าอากาศมีแนวโน้มที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นซึ่งรายงานจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียระบุว่า ภาคการเกษตรเป็นภาคที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศรุนแรงที่สุด และแม้ว่าที่ผ่านมาทั่วโลกจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรอย่างต่อเนื่องแต่การทำการเกษตรส่วนใหญ่ซึ่งต้องพึ่งพาสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นหลัก ยังคงเกิดความสูญเสียในแต่ละปีที่คิดเป็นมูลค่ามหาศาล นอกจากนี้ รายงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2557 ระบุว่า หากภาคเกษตรไม่มีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแล้ว ภายในปี 2593 หรือประมาณอีก 30 ปีข้างหน้า ผลผลิตเกษตรที่สำคัญ เช่น ข้าวสาลี ข้าว และข้าวโพด ในพื้นที่เขตร้อนและอบอุ่นจะมีปริมาณผลผลิตลดลงร้อยละ 25 และส่งผลต่อความมั่งคงอาหารของโลกในอนาคต ซึ่งกระทบต่อประเทศไทยที่มีพื้นที่อยู่ในเขตร้อน เป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าอาหารย่อมจะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จะเห็นได้ว่า การพัฒนาการเกษตรของไทยให้มีความยั่งยืนภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ นับเป็นเรื่องที่มีความท้าทายอย่างมาก การจัดทำยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร พ.ศ. 2560-2564 จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยให้ภาคเกษตรสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมบนพื้นฐานทรัพยากรและสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ดังนั้น สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร และคณะทำงานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการจัดทำยุทธศาสตร์ วิชาการ และฐานข้อมูล เชื่อมั่นว่า ยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 2 จากการระดมความคิดเห็นของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรไปสู่ความยั่งยืนภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ********************* ข่าว : ส่วนประชาสัมพันธ์ ข้อมูล : สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร