ดัชนีผลผลิต พ.ย. เพิ่มขึ้นร้อยละ 110.04 แจง ธ.ค. ข้าวเปลือกเจ้า-ปาล์ม-ยาง ออกตลาดมาก

ข่าวที่ 174/2559 วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ดัชนีผลผลิต พ.ย. เพิ่มขึ้นร้อยละ 110.04 แจง ธ.ค. ข้าวเปลือกเจ้า-ปาล์ม-ยาง ออกตลาดมาก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แจงดัชนีผลผลิตเดือนพฤศจิกายน 59 เพิ่มขึ้นร้อยละ 110.04 โดยเฉพาะ ข้าวเปลือกเจ้า ยางพารา สับปะรดโรงงาน และกุ้งขาวแวนนาไม ในขณะที่ดัชนีรายได้เกษตรกรเดือนพฤศจิกายนลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 0.41 นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงภาพรวมราคาสินค้าเกษตรซึ่งวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 พบว่า เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.04 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (พฤศจิกายน 2558) สินค้าที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ยางพารา ราคาสูงขึ้น เนื่องจากราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาจากผู้ประกอบการในประเทศแย่งกันรับซื้อเพื่อส่งมอบประเทศผู้ผลิตยางล้อ ปาล์มน้ำมัน ราคาสูงขึ้นเนื่องจากราคาน้ำมันดิบใน โอเปคปรับตัวสูงขึ้นและความต้องการใช้น้ำมันดิบเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความต้องการน้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตไบโอดีเซลทดแทนน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาลดลงเนื่องจากความต้องการข้าวในตลาดโลกชะลอตัว มันสำปะหลัง ราคาลดลงเนื่องจากราคาส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังลดลง ส่งผลให้ราคาที่เกษตรกรขายได้ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา หากเทียบกับเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ภาพรวมดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.78 สินค้าที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ยางพารา ราคาสูงขึ้นเนื่องจากแหล่งผลิตยางพารา ที่สำคัญในภาคใต้มีฝนตกหนัก ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการกรีดยาง สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% เนื่องจากผลผลิตยังคงออกสู่ตลาดมากกว่าเดือนที่ผ่านมา และฝนตกทำให้คุณภาพไม่ค่อยดี สับปะรดโรงงาน ราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าเดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ เดือนธันวาคม 2559 คาดว่าดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ได้แก่ยางพารา เนื่องจากราคาตลาดล่วงหน้า ณ ตลาดโตเกียว ปรับตัวสูงขึ้น ด้านดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนพฤศจิกายน 2559 ลดลงร้อยละ 3.35 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (พฤศจิกายน 2558) สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน สุกร ไก่เนื้อ ไข่ไก่ และกุ้งขาว แวนนาไม สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 110.04 สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ยางพารา สับปะรดโรงงาน และกุ้งขาวแวนนาไม สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และทุเรียน ส่วนในเดือนธันวาคม 2559 คาดว่าดัชนีผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 2558 สินค้าสำคัญที่ออกสู่ตลาดมากในเดือนธันวาคม 2559 ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ปาล์มน้ำมัน และยางพารา ทั้งนี้ ในส่วนของภาพรวมรายได้ วัดจากดัชนีรายได้เกษตรกร ในเดือนพฤศจิกายน 2559 ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2558 ร้อยละ 0.41 แม้ว่าดัชนีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.04 ได้แก่ ยางพาราและปาล์มน้ำมัน ขณะที่การลดลงของดัชนีผลผลิต ร้อยละ 3.35 สินค้าสำคัญ ได้แก่ ข้าวเปลือก และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ส่งผลกระทบต่อภาพรวมดัชนีรายได้เกษตรกรลดลงเล็กน้อย ********************* ข่าว : ส่วนประชาสัมพันธ์ ข้อมูล : ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร