ผอ.สศท.12 ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 7/2561

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 นครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 7/2561 โดยมี นางพรทิพา แก้วชนะ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรละสหกรณ์เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 4 เพื่อติดตาม ผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ซึ่งในปี 2561 นี้ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้
อำเภอศรีเทพ ช่วงเกิดภัยวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2561 ที่ตำบลศรีเทพ ตำบลสระกรวด ตำบลคลองกระจัง ตำบลนาสนุ่น ตำบลหนองย่างทอย ตำบลโคกสะอาด เกิดอุทกภัย โดยเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง
อำเภอหนองไผ่ ช่วงเกิดภัยวันที่ 18 – 21 กรกฎาคม 2561
1. ตำบลบัววัฒนา หมู่ 3 เกิดวาตภัยโดยอากาศแปรปรวน ฝนตกหนักและลมกระโชกแรง
2. ตำบลวังท่าดี หมู่ 2,7 เกิดอุทกภัยโดยฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง
อำเภอหล่มสัก ช่วงเกิดภัยวันที่ 18 – 23 กรกฎาคม 2561 ที่ตำบลปากช่อง ตำบลลานบ่า ตำบลปลาดุก ตำบลท่าอิบุญ ตำบลบ้านไร่ ตำบลบ้านกลาง ตำบลช้างตะลูด ตำบลหนองไขว่ เกิดอุทกภัย โดยเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง
อำเภอวังโป่ง ช่วงเกิดภัยวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ที่ตำบลวังหิน หมู่ 1,12 เกิดวาตภัย โดยเกิดอากาศแปรปรวน ฝนตกหนักและลมกระโชกแรง