ผอ.สศท.12 ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/2561

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 นครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/2561 โดยมี นายบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม นางสาวชูจิต ทองย้อย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 3 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15 โครงการ และ โครงการไทยนิยทยั่งยืน ทั้งนี้ ผอ.สศท.12 ได้นำเสนอการประเมินข้อมูลและจัดทำรายงานสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ โดยรายงานสถานการณ์การผลิต ปีเพาะปลูก 2561/62 จำนวน 4 สินค้า ได้แก่ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลังโรงงาน อ้อยโรงงาน ทั้งนี้ในภาพรวมปริมาณการผลิต เนื้อที่เพาะปลูก ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ มีทิศทางเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ำฝนค่อนข้างดีและราคาที่เกษตรกรขายได้จูงใจ ทำให้เกษตรกรเพิ่มเนื้อที่เพาะปลูกมากขึ้น