สศก.ประชุมคณะกรรมการด้านการเกษตร (Committee on Agriculture : COAG)

เมื่อวันที่ 1 – 5 ตุลาคม 2561 เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมอบหมายให้สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร โดยนางสายรัก ไชยลังกา ผู้อำนวยการส่วนวิจัยเศรษฐกิจทรัพยากรการเกษตร เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการด้านการเกษตร (Committee on Agriculture : COAG) ครั้งที่ 26 ณ สำนักงานใหญ่องค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ (FAO) กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี ร่วมกับผู้แทนกรมวิชาการเกษตร และสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโรม โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ เช่น แนวทางการจัดการอาหารและการเกษตรอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ความคืบหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ FAO นิเวศเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กรอบการดำเนินงานเรื่องน้ำในภาคเกษตร ความร่วมมือด้านดินและแนวปฏิบัติระหว่างประเทศเรื่องการใช้ปุ๋ย รวมทั้งข้อเสนอให้ปี พ.ศ. 2566 เป็นปีแห่งผักและผลไม้สากล (International Year for Fruit and Vegetables) และให้วันที่ 29 กันยายน ของทุกปีเป็นวันแห่งการสร้างความตระหนักรู้เรื่องการสูญเสียและความเสียหายของอาหารสากล (International Day of Awareness on Food Loss and Waste) เป็นต้น
 

แหล่งข้อมูล

https://bit.ly/2QuXxwe