สศท.3 ร่วมงาน “วันดินโลก” (World Soil Day)

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี (สศท.3) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และบุคลากร สศท.3 ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันดินโลก” (World Soil Day) โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายวัฒนา พุฒิชาติ) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในงานมีกิจกรรมการเดินขบวนพาเหรดเพื่อสดุดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร“นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” พระองค์แรกของโลก การฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาหมอดินอาสาประจำหมูบ้าน” การมอบประกาศนียบัตรแก่หมอดินอาสาและเกษตรกรดีเด่น มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ชนะเลิศประกวดเขียนเรียงความ “วันดินโลก” มีการสินค้าเกษตร พืชผักตามฤดูกาล ต้นไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าเกษตร “ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง” กิจกรรมสาธิตไถกลบต้นปอเทือง กิจกรรมสาธาติการปลูกข้าวโพดหลังนา เป็นต้น โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุดรธานี