สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จัดประชุมหารือการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) จังหวัดลำพูน

        วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นางวิชชุดา กันตีวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 และคณะเจ้าหน้าที่ จัดประชุมหารือการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) จังหวัดลำพูน ณ โรงแรมเฮือนดาหลารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัด เกี่ยวกับต้นทุนการผลิต ผลตอบแทน demand & supply และวิถีการตลาด ตามแนวทางแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) และจัดทำแนวทางการปรับเปลี่ยนเป็นสินค้าทางเลือกที่มีศักยภาพในพื้นที่ไม่เหมาะสม เพื่อนำไปเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรสำคัญ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดลำพูน คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัดลำพูน ผู้นำเกษตรกร/เกษตรกร จำนวน 65 คน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=2375304722563085&__tn__=-UC-R