สศก. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประมวลผลข้อมูลปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดเพื่อการบริหารจัดการความมั่นคงอาหาร ปี 2562

      วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศร่วมกับศูนย์สารสนเทศการเกษตร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประมวลผลข้อมูลปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดเพื่อการบริหารจัดการความมั่นคงอาหาร ปี 2562 ณ ห้องศรีสรรพกิจ อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีนางสาวกมลพรรณ สุดโททอง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ส่วนสารสนเทศการผลิตพืชสวน เป็นวิทยากร ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศการเกษตรและกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศเข้าร่วมประชุม ภายใต้การดำเนินการกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ KMจัดประชุมเชิงปฏิบัติการประมวลผลข้อมูลปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดเพื่อการบริหารจัดการความมั่นคงอาหาร ปี 2562

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2729870260435391