สศก. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร

      วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ณ ห้องประชุม 134 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายวราวุธ ชูธรรมธัช รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ซึ่งในที่ประชุมร่วมกันหารือเกี่ยวกับการยกร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนประกอบกิจการกระจายเสียง และแก้ไขรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ปี 2563 ตามกรอบงบประมาณ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมด้วย

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/oae.2562/photos/?tab=album&album_id=558580738201724&ref=page_internal