ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารสำนักงานอัจฉริยะของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ดาวน์โหลดเอกสาร