การประชุมชี้แจงการใช้ระบบตารางเวลาผู้บริหารและระบบสำนักงานอัจฉริยะของ สศก.

          วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยสำนักงานเลขานุการกรม ร่วมกับศูนย์สารสนเทศการเกษตร จัดประชุมชี้แจงการใช้ระบบตารางเวลาผู้บริหารและระบบสำนักงานอัจฉริยะของสำนักงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทั้งจากส่วนกลางและภูมิภาคได้เรียนรู้การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนการทำงาน อาทิ การตรวจสอบตารางเวลาผู้บริหาร และการมอบหมายงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศรีสรรพกิจ ชั้น 7 อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2746924928729924