สศท.2 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรสำคัญ จ.น่าน

ระหว่างวันที่ 16 - 20 มีนาคม 2563 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท. 2 พิษณุโลก) มอบหมายให้ ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร และเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรสำคัญในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์ประมาณการและจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ไตรมาส 1 ปี 2563 และแนวโน้มปี 2563 จังหวัดน่าน โดยสินค้าเกษตรสำคัญใน 5 สาขาการผลิต ได้แก่ สาขาพืช (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ยางพารา ลำไย ส้มเขียวหวาน:สีทอง ลิ้นจี่ เงาะ) สาขาปศุสัตว์ (โคเนื้อ สุกร) ประมง (เพาะเลี้ยง/จับสัตว์น้ำ) สาขาป่าไม้ และสาขาบริการทางการเกษตร ทั้งนี้ จะมีการนำเสนอผลการวิเคราะห์ประมาณการภาวะเศรษฐกิจฯ ดังกล่าว ต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่านต่อไป