การอบรมการพัฒนาแบบจำลองการพยากรณ์ความต้องการสินค้าเกษตรที่สำคัญ ครั้งที่ 2 / 2563

      วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นางสาวราตรี เม่นประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาแบบจำลองการพยากรณ์ความต้องการสินค้าเกษตรที่สำคัญ” ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องศรีสรรพกิจ อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนำเสนอผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษาการพยากรณ์ความต้องการสินค้าเกษตรที่สำคัญ 8 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว ยางพารา สับปะรดโรงงาน และไข่ไก่ นำไปปรับปรุงผลการศึกษาให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิชาต ดะลุณเพธย์ และ ผศ.ดร.อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์ จากภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรถ่ายทอด ให้ความรู้ และข้อเสนอแนะต่างๆ แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=3156432337779179