สศท.3 เข้าร่วมงานพิธิเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรตินางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 และเจ้าหน้าที่สศท.3 เข้าร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ภายใต้กิจกรรม “สานพลังจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ท้องถิ่นไทย” โดยการประสานพลังจิตอาสาพระราชทาน ภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ทำความสะอาดและพัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และริมทางสองฝั่งถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีภิเษก บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 จุดที่ 1 บ้านชัยพร ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้ราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธาน และมีเข้าร่วมประชุมประมาณ 3,700 ราย