การประชุมสรุปผลการติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ ปี 2563 และแผนการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ ปี 2564

      วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.30 - 16.00 น. ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้จัดประชุมสรุปผลการติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ ปี 2563 และแผนการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ ปี 2564 ณ ห้องประชุมพึ่งบุญฯ ชั้น 8 อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
      ในการนี้ นายเปรมชัย เกตุสำเภา ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินผล เป็นประธานในการประชุม โดยมีผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 - 12 และศูนย์ประเมินผล เข้าร่วมประชุมรวมประมาณ 45 ท่าน
      ทั้งนี้ ศูนย์ประเมินผล ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพโครงการพระราชดำริ ร่วมกับ สศท. 1 - 12 ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ 2563 และมีการรายงานผลการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณแล้ว จึงได้ทำการจัดประชุมดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานได้รายงานผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการติดตามผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ ปี 2563 ที่ผ่านมา รวมทั้งสร้างความเข้าใจและร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินงาน ในปี 2564

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/cppeoae/