การประชุมชี้แจง การจัด Focus Group

       วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นายพงศ์ไท ไทโยธิน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ในฐานะคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และทีมเจ้าหน้าที่ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจง การจัด Focus Group ณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมีนางพจนีย์ อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนคณะทำงานที่เป็นหน่วยงานเจ้าภาพในแต่ละคลัสเตอร์สินค้าเกษตรสำคัญใน EEC ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร : คลัสเตอร์ผลไม้ กรมประมง: คลัสเตอร์ประมง กรมวิชาการเกษตร : คลัสเตอร์พืชสำหรับอุตสาหกรรมชีวภาพ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม : คลัสเตอร์สมุนไพร และกรมปศุสัตว์ : คลัสเตอร์ High Value Product (ปศุสัตว์) ซึ่งที่ประชุมได้มีการชี้แจงให้หน่วยงานเจ้าภาพแต่ละคลัสเตอร์ดังกล่าว ได้รับทราบแนวทางการจัด focus group เพื่อพิจารณาเสนอแผนงาน/โครงการสำคัญในแต่ละคลัสเตอร์ ซึ่งจะได้มีการเสนอเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณแผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2570 ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/bapp.oae/