สศก. จัดกิจกรรมถวายเก้าอี้และบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดวัดดอนเซ่ง จ.ราชบุรี

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นำโดย นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม พร้อมบุคลากรของสำนักงานเลขานุการกรม ร่วมใจจัดกิจกรรมถวายเก้าอี้และบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดในพื้นที่วัดดอนเซ่ง ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัด และห้องน้ำวัด ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะเป็นการร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็น Happiness KPI For OAE สำนักงานเลขานุการกรม เพื่อให้บุคลากร มีการปฏิบัติงาน และมีกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน อันเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความสุขในองค์กร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/oae.2562