สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 (สศท.1) ร่วมกับศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (NABC) จัดนิทรรศการ และประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

        วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางสุจารีย์ พิชา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สศท.1 นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ จัดนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูล และประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ร่วมกับคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัดของพื้นที่เขตตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์ AIC ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากนั้นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้เดินทางเพื่อเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศ (COE) ด้านการเพิ่มมูลค่าผลิตผลเกษตร  ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=zone1chm&set=a.3483475745079305