ประชุมสลก. ครั้งที่ 12/2563

          วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 12/2563 เพื่อพิจารณาโครงการส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานระดับสำนัก/ศูนย์/กอง ในสังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/oae.2562/posts/769700567089739