สศก. จัดฝึกอบรม “การอบรมชี้แจงวิธีการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลผลการแปลเนื้อที่เพาะปลูก/ยืนต้นของพืชเศรษฐกิจโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2564”

           วันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนย์สารสนเทศการเกษตร จัดฝึกอบรม “การอบรมชี้แจงวิธีการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลผลการแปลเนื้อที่เพาะปลูก/ยืนต้นของพืชเศรษฐกิจโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2564” โดยมีนายวินิต อธิสุข ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรม และนางสาวจตุพร นนทศิริผู้อำนวยการส่วนภูมิสารสนเทศการเกษตร กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมศรีสรรพกิจ ชั้น 7 อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
         ทั้งนี้ การจัดอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เรียนรู้ทฤษฎีภูมิสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล (Remote Sensing) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหลักในการแปลและวิเคราะห์ข้อมูลการเกษตรด้วยภาพถ่ายดาวเทียมของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร การฝึกการใช้งานโปรแกรมต่างๆ (ด้าน Remote Sensing ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System; GIS)) และการใช้เครื่อง GPS ในการเก็บพิกัด การตรวจสอบความถูกต้องของผลการแปลอันทำให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือต่อการนำข้อมูลไปใช้งาน และการจัดทำแผนที่และรายงานเพื่อประกอบการนำเสนอข้อมูลการเกษตรต่อไป 

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set?vanity=OAEpublic&set=a.3567202556702153