สศท.5 จัดฝึกอบรมการเกษตรไทยด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ.นครราชสีมา

 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุจารีย์ พิชา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 นครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส่วนสารสนเทศการเกษตร สศท.5 จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กิจกรรมอบรมและสาธิตการเกษตรไทยด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ อำเภอม่วงโนนไทย จังหวัดนครรชสีมา โดยมี นายนิพนธ์ เปลี่ยนกลาง ประธานศูนย์ฯ ศพก. กล่าวให้การต้อนรับ .... นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธีเปิด และนางสุจารีย์ พิชา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 นครราชสีมา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรม โดยมีส่วนราชการต่าง ๆ ในอำเภอโนนไทย ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
 
.....ทั้งนี้ เกษตรกรได้เรียนรู้ฐาน สาธิตการทำน้ำหมัก ฐานการตอนกิ่งพันธุ์มะขามเทศ  ฐานเศรษฐกิจการเกษตรการเกษตรเพื่อความยั่งยืน  (การคิดต้นทุนการผลิตด้วย RCMO) โดยมีเศรษฐกิจการเกษตรอาสา #ศกอ. อำเภอโนนไทย นายแผน คำไธสง ฐานปรับพื้นฐานความรู้ด้านแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ฐานองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจการเกษตร  การจัดทำแผนธุรกิจและใช้ประโยชน์ จาก BIG Data ฐานการปลูกพืชสวนครัว/พืชไร่ และสรุปบทเรียน (ถอดองค์ความรู้) เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำการเกษตรของตนเองต่อไป