ประชุมคณะทำงานศึกษาและวิเคราะห์การจัดทำต้นทุนหน่วยผลผลิตสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 1/2564

         วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาและวิเคราะห์การจัดทำต้นทุนหน่วยผลผลิตสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาการจัดทำและวิเคราะห์ผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของสศก. เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2562 และ ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set?vanity=oae.2562&set=a.804242050302257