กนผ. ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ภายใต้แนวคิด "สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรใสสะอาด ร่วมต้านการทุจริต (Zero Tolerance & Clean OAE)" ณ อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/bapp.oae/posts/1523790461140194