การประชุมหารือเตรียมการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างและใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน (Single Big Data) ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ นางนุชพันธ์ กฤษณามระ ผู้อำนวยการกองนโยบายการสร้างความเข้มแข็งทางการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ร่วมประชุมหารือเตรียมการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างและใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน (Single Big Data) ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กรมวิชาการเกษตร กรมการค้าต่างประเทศ สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย สมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย และสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยเก็บรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำมาพัฒนาและขับเคลื่อนการสร้างและใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน (Single Big Data) ต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=270457717857072&id=100278964874949