สศก. ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการหมุนเวียน “รักษ์ทรัพยากรไทย”

                 วันที่ 2 เมษายน 2564 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการหมุนเวียน “รักษาทรัพยากรไทย” ซึ่งจะขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 4 เมษายน 2564 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรม ให้ประชาชนชาวไทยยังคงมีพันธุกรรมที่หลากหลาย และยังปลูกฝังจิตสำนึกแก่เยาวชนไทยให้รู้จักและหวงแหนในพันธุกรรมท้องถิ่น รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติของไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป โดยผ่านการนำเสนอองค์ความรู้ 

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=OAEpublic&set=a.3835690213186718