ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2564

        วันที่ 7 เมษายน 2564 นางอังคณา พุทธศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 (สศท.1) เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับพื้นที่เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบแผนและผลการปฎิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ของจังหวัดลำพูน การดำเนินงานนโยบายสำคัญของ กษ. สถานการณ์และการแก้ปัญหาภัยแล้ง การป้องกันและเฝ้าระวังการเผา และการพิจารณาข้อมูล Big Data จังหวัดลำพูน และข้อมูลการจัดทำปฎิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดลำพูน

          ในการนี้ สศท.1 นำเสนอข้อมูลเพิ่ม ด้านที่มา วัตถุประสงค์ การจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด (Crop Calendar) ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อวางแผนการบริหารจัดการสินค้าตามความต้องการและผลผลิตที่กระจายออกสู่ตลาดของจังหวัด โดยเน้นความมั่งคงด้านอาหาร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=zone1chm&set=a.3907798325980376