การบรรยาย เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)

               วันที่ 8 เมษายน 2564 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินผล เป็นประธานและร่วมรับฟังการบรรยาย เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมสำนักงานเศรษฐกิจกรเกษตร โดยมี นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย นางสาววรยา ไทพาณิชย์ ผู้อำนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นวิทยากร มาถ่ายทอด ให้ความรู้ และข้อเสนอแนะต่างๆ เรื่องเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) แก่ผู้เข้าประชุม

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set?vanity=OAEpublic&set=a.3855954964493576