การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การคิดอย่างเป็นระบบ”

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)” ณ ห้องประชุมศรีปลั่ง อาคาร สศก. เพื่อให้บุคลากรของ สศก. มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ รวมถึงการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม สามารถนำไปปรับใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1999126586843099