สศท.2 ประเมินผล และให้บริการฯ ปีใหม่

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนวิจัยและประเมินผล เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์บริการประชาชน บริเวณหน้าสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ ได้มีการให้บริการจุดพักรถและเครื่องดื่มแก่เกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่เดินทางสัญจรผ่านไปมา ในการนี้ได้สอบถามข้อมูลเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมด้วย