สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรติดตามสถานการณ์การผลิตถั่วเหลืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

        เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตถั่วเหลืองในพื้นที่ อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฯ ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรแม่ริม จำกัด และนิคมสหกรณ์แม่แตง จำกัด ผู้ประกอบการ และเกษตรกรเข้าร่วมประชุมรายงานสถานการณ์การผลิต การบริหารจัดการระดับพื้นที่ ปัญหา และอุปสรรค รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาถั่วเหลืองตามความต้องการของตลาด ในการนี้ ได้ลงพื้นที่แปลงผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกร อำเภอแม่ริม และเกษตรกรแปลงใหญ่ถั่วเหลือง อำเภอแม่แตง

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=2041550269271867&__tn__=-UC-R