สศท.12 ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ จ.กำแพงเพชร

วันที่ 9 มกราคม 2562 นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 นครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายนายสมยศ มโนวงศ์ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อรับทราบแผนการดำเนินงาน 15 นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2562 และ ติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ(กษ.) และ มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพกหลังฤดูทำนา(เกษตร)(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต) รวมทั้งการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร(ภัยแล้ง)(กษ.) โดยสศท.12 ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมการเกษตรระบบแปลงใหญ่ โดยจัดอบรมเกษตรกรแปลงใหญ่มันสำปะหลัง อ.คลองลาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 50 ราย เรื่อง การจัดทำต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนการผลิต(กำไร/ขาดทุน) เพื่อเป็นข้อมูลลดต้นทุนการผลิตและใช้ในการตัดสินใจก่อนการผลิตในฤดูกาลต่อไป และร่วมจัดกิจกรรม Field Day และคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเศรษบกิจการเกษตร