สศท.2 ติดตามการลงพื้นที่ของสำนักงบประมาณ (พิษณุโลกและสุโขทัย)

วันที่ 14-15 มกราคม 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมติดตามการลงพื้นที่ศึกษาดูงานกิจกรรม แผนงานบูรณาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย ของสำนักงบประมาณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และกรมชลประทาน โดยมีนางสาวชวนชม กิจพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ เป็นหัวหน้าคณะในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกได้รับฟังการบรรยายสรุปโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้นโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์รองรับประชาคมอาเซียน โดยมีหลายหน่วยงานร่วมบูรณาการขับเคลื่อน และโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน(เกษตรอินทรีย์) พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติงานตรวจรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช และกระบวนการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์พืชของ Seed Center ในศูนย์วิจัยเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก แล้วไปเยี่ยมแปลงมะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์ แบรนด์ Coco Slow Life ที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จากนั้นได้เดินทางไปลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยได้ลงพื้นที่ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเชื่อมแม่น้ำยม คลองตาบาง ทรบ.คลองตาไร่ พร้อมระบบระบายน้ำ โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต แยกทางหลวงหมายเลข 1272 (กม.ที่ 20 + 000) วัดเชตุพน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย.