รองนายกฯ ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง

วันที่ 3 เมษายน 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง การช่วยเหลือพื้นที่ เสี่ยงขาดแคลนน้ำในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร กำแพงเพชร และนครสวรรค์) ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมและมีคณะผู้บริหารของกรมชลประทาน ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว หลังจากนั้นได้ร่วมลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมสถานการณ์ภัยแล้ง โดยมีพิธีเปิดการสูบน้ำช่วยเหลือภัยแล้ง ณ แก้มลิงบึงตะเคร็ง ต.บางระกำเมืองใหม่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก และร่วมพิธีเปิดการส่งน้ำเพื่อเริ่มต้นการเพาะปลูกข้าวนาปี โครงการบางระกำโมเดล 2562 ณ ท่อระบายน้ำคลองแยงมุม ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ซึ่งการลงพื้นที่ในจ.พิษณุโลก ครั้งนี้ ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตร พร้อมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้เกษตรกรรับทราบและเข้าใจแนวทางการจัดการความเสี่ยงด้านเกษตรกรรมจากปัญหาภัยแล้ง และขอความร่วมมือจากเกษตรกรงดทำการเพาะปลูกข้าวนาปรังต่อเนื่องรอบที่ 3