สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จัดฝึกอบรมแอพพลิเคชั่นฟาร์ม D (Farm D)

       วันที่ 18 เมษายน 2562 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 (สศท.1) จังหวัดเชียงใหม่ โดยส่วนสารสนเทศการเกษตรจัดให้มีการฝึกอบรมแอพพลิเคชันฟาร์ม D (Farm D) ให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยมีนายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการ สศท.1 เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม และนายภาณุวัฒน์ ศรีคุ้ม นักวิชาการสถิติปฏบัติการ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมจงสกุล ชั้น 2 อาคารสำนักงาน ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้แอพพลิชั่นฟาร์ม D (Farm D) ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบได้
      แอพพลิเคชั่นฟาร์ม D (Farm D) คือแอพพลิเคชั่นออกแบบจัดการฟาร์มและวิเคราะห์ผลผลิตเพื่อให้ได้กำไรสูงสุด เกษตรกรสามารถเลือกกลุ่มสินค้าที่ต้องการผลิต 6 กลุ่มสินค้า ได้แก่ พืชไร่ พืชสวน พืชผัก ปศุสัตว์ ประมง ไม้ดอกและไม้ประดับ รวมถึงกำหนดพื้นที่เพาะปลูก ผลผลิตและราคาที่ได้รับเข้ามาเกี่ยวข้อง สามารถเพิ่มข้อมูลพืชที่สนใจปลูกได้ ทำให้เกษตรกรสามารถวิเคราะห์ผลผลิตและกำไรได้ตามต้องการ สามารถดาวน์โหลดผ่าน Play Store สำหรับแอนดรอยด์ และ On Website โดยผ่าน QR Code ได้ที่ http://www.oae.go.th/view/1/OAE_Farm_D/TH-TH การฝึกอบรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่ทุก ส่วน/ฝ่ายงาน เข้าร่วมทั้งสิ้น 26 คน
 

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=2190368234390069