สศท.2 ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุม ติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนในระดับพื้นที่ จังหวัดน่าน 6 เรื่อง ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำ สารเคมีอันตราย 3 ชนิด นมโรงเรียน แปลงใหญ่ โครงการจัดที่ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน (คทช.)/ การใช้ที่ดิน (สปก.) และการเยียวยาด้านประมง ของ นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 16 พร้อมรับฟังผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร ผ่านกลไก OT CoO อพก. และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการทำงานเชิงรุกในทุกมิติโดย X-Ray พื้นที่การเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงแนวทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่โลกการเกษตรยุคใหม่ และการจัดทำข้อมูล Big Data ของจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดน่าน ซึ่ง สศท.2 ได้เสนอให้คณะทำงานจัดทำฐานข้อมูล BigData จังหวัดน่าน ใช้ประโยชน์จาก Big Data ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ สศก.ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามข้อสั่งการของ รมว.กษ. โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัด กษ. และผู้แทนเข้าร่วมประชุม รวม 30 คน