สศท.2 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรฯ ตาก

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตาก ครั้งที่ 4/2562 โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อรับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ทั้งนี้ ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 ได้รายงานผลการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ไตรมาส 1 ปี 2562 และแนวโน้มปี 2562 ของจังหวัดตาก และชี้แจงรายละเอียดการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด ปี 2561 - 2562 เพื่อรองรับความมั่นคงด้านอาหาร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตาก