ผอ.สศท.2 ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตร เพื่อหาแนวทางพัฒนา ประชาสัมพันธ์ผลผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และพบปะเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจปศุสัตว์ ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านภูดู่ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งกำลังติดตามพื้นที่เฝ้าระวังโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกรจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเข้มแข็ง และตรวจเยี่ยมเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ที่อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์