สศท.2 สำรวจข้อมูลโครงการวิจัยฯ หอมแดง

วันที่ 27 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนวิจัยและประเมินผล ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโครงการวิจัยโซ่อุปทานสินค้าหอมแดง ในท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสัมภาษณ์ข้อมูลจากเกษตรกรผู้ปลูก และผู้ประกอบการค้าหอมแดงในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลสำหรับการจัดทำรายงานวิจัย และใช้เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อไป