สศท.2 บรรยายพิเศษและจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 17 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก (พ.ศ.2560 – 2564) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ 2562 ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเชื่อมโยงกับแผนทุกระดับ และบรรยายพิเศษหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ 4.0" โดยมีนายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ในครั้งนี้ นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก)ได้ร่วมบรรยายพิเศษหัวข้อ “การจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง” พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร บรรยายในหัวข้อ "สถานการณ์สินค้าเกษตร การขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ และภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดพิษณุโลก" ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ผู้แทนเกษตรกร ร่วมระดมความคิดเห็นและเสนอแนะแผนงานโครงการเชิงบูรณาการ จำนวน 100 คน