สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ร่วมประชุมแนวทางการจัดทำแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

        วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางวิชชุดา กันตีวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ร่วมประชุมแนวทางการจัดทำแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจัดขึ้น โดยมีนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบกรอบแนวคิดการจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค การควบคุม กำจัด ป้องกันและแก้ไขโรคระบาดในพืชและสัตว์ ทิศทางการพัฒนาภาคในช่วงแผนพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสนองงบประมาณ (พ.ศ. 2564-2565) กรอบแนวทางการพัฒนาแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคฯ โดยเน้นการพัฒนาเป็นรายสินค้าที่สอดคล้องกับศักยภาพ และจุดเน้นของภาค กรอบระยะเวลาในการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณในการดำเนินงาน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=2314541291972762