สศก. ร่วมงานแถลงข่าวการประกวดเส้นใหม่ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานฯ

      วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม ร่วมงานแถลงข่าวการประกวดเส้นใหม่ ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม (ระดับประเทศ) ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าว และนางสาวศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่ และต่อยอดการผลิตเส้นไหมให้มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถนำไปเป็นวัตถุดิบในการทอผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน ตลอดจนสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากหม่อนไหมให้ทันสมัย

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2306660032756418