สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาคเหนือตอนบน) ครั้งที่2/2562

        วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาคเหนือตอนบน) ครั้งที่ 2/2562 ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วม โดยมีนายวีระชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ นางพจนีย์ มโนดำรงธรรม ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.8) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้บรรยายหัวข้อ “การบริหารการเงินภาครัฐ” และนายอนันต์ ปานคล้าย ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 10 สำนักงบประมาณ ได้บรรยายหัวข้อ “การบริหารงบประมาณภาครัฐ”

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=2342788349148056&__tn__=-UC-R