สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2562

        วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 มอบหมายให้นางกุลธิดา ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามผลการปฎิบัติงานตามข้อสั่งการ/นโยบาย/โครงการสำคัญต่างๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งพิจารณาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนลำไยแปลงใหญ่แม่ปาน-สันเกี๋ยง ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนลำไยแปลงใหญ่ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งพิจารณาแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 -2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=2410665285693695