สศท.2 ลงพื้นที่สำรวจปริมาณการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ระหว่างวันที่ 5 - 26 สิงหาคม 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนสารสนเทศการเกษตร ลงพื้นที่สำรวจปริมาณการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 ปีเพาะปลูก 2562/63 ในพื้นที่จังหวัด พิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบายและวางแผนด้านการผลิต การตลาด สินค้าเกษตรของประเทศ ต่อไป