ผอ.สศท.2 ร่วมตรวจติดตามงานตามแผนฯ ของผู้ตรวจราชการ กษ.รอบ 2 ปี 2562 จ.ตาก

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (พิษณุโลก) เข้าร่วมประชุม การตรวจติดตามงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก โดยมี นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต16 และ 17 เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 ได้สรุปข้อมูลภาพรวมแผนงานโครงการที่ดำเนินการ ภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ปี 2562 และความก้าวหน้าการจัดทำแผนงานโครงการ ปี 2564 - 2565 ให้ที่ประชุมรับทราบ