การประชุมขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กษ. ภาคกลาง

      วันที่ 3 กันยายน 2562 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6, 7 และ 10 จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาคกลาง) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมพึ่งบุญฯ อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรุงเทพฯ โดยมี นายพิศาล พงศาพิชณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 1 เป็นประธาน เพื่อติดตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ภาคกลาง) ปี 2562 ทบทวนแผนงานบูรณาการ ปี 2563 และพิจารณาแผนงานโครงการ ปี 2564 – 2565 ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 3,4 (นายอานัติ วิเศษรจนา) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนกลางและเขต 2 (นางสาววราภรณ์ พรหมพจน์) พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่ภาคกลาง รวม 17 จังหวัด

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2400571220031965