การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผลการดำเนินโครงการ Supporting the integration of the agriculture sector into the National Adaptation Plans in Thailand (NAP-Ag.)

      วันที่ 28 สิงหาคม 2562 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร โดย นางผกาพรรณ ศรลัมพ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผลการดำเนินโครงการ Supporting the integration of the agriculture sector into the National Adaptation Plans in Thailand (NAP-Ag.) ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในภาคเกษตร การติดตามและประเมินผล และบูรณาการแผนการปรับตัวภาคเกษตรในแผนการปรับตัวแห่งชาติ ระยะเวลาโครงการ กันยายน 2558 – กันยายน 2562 ภายในงานประกอบด้วยการนำเสนอและสังเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการฯ การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gaps) และการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อเสนอแนะแนวทางการดำเนินการด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิในภาคเกษตรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในระยะต่อไป ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากองค์กรระหว่างประเทศ จำนวน 50 คน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEpublic/