สศท.2 ลงพื้นที่ติดตามรัฐมนตรีช่วยฯ กษ.ที่จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 8 กันยายน 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ และคณะ ในการตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ และมอบถุงยังชีพ รวม 900 ถุง แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย จากพายุโซนร้อนโพดุล จุดที่ 1 ณ บริเวณสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง (สุโขทัย) ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จุดที่ 2 ณ วัดคุ้งยาง หมู่ที่ 1 ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก และจุดที่ 3 ณ หมู่ที่ 2 ตำบลปากพระ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ในการนี้ นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากส่วนกลาง และจังหวัดสุโขทัย ได้ร่วมลงพื้นที่ดังกล่าวด้วย